Home » Услуги » Конкуренция и други регулаторни въпроси

Конкуренция и други регулаторни въпроси

Конкуренция и други регулаторни въпроси

Можем да Ви помогнем с:
• получаване на разрешение за икономическа концентрация, местна или международна;
• договаряне и получаване на разрешение за търговски споразумения, такива като изключителна дистрибуция и доставки;
• консултиране относно процедурите и обучение на служителите за справяне с внезапни проверки /“dawn raids”/;
• представителство на клиентите при провеждане на внезапни проврки и свързаните с тях последващи действия;
• искове за нелоялна конкуренция;
• регулаторни проблеми, свързани с установяване и дейност на банки, застрахователни дружества, телевизионни станции, инвестиционни посредници, транспортни компании и дружества за наемане на работа;
• преглед на събирането на данни и тяхното обработване с цел осигуряване на съответствие със защитата на личните данни;
• процедури за одобрение на продукти за продажба, включително храни, фармацевтични и медицински продукти;
• проблеми, свързани с околната среда.