julian-spassov-circle

Other Blog Topics

Извънредното положение в България поради пандемията от Covid-19 и неговото отражение

Обща информация

В отговор на разрастващата се пандемия от COVID-19, в България беше обявено извънредно положение за периода от 13 март до 13 април 2020 г. 

На 20 март, Народното събрание прие Закон за мерките и действията по време на извънредното положение („Закона“), обнародван в Държавен вестник на 24.03.2020г. Законът урежда мерките и действията по време на Извънредното положение в България, като Министърът на здравеопазването може да въвежда и други временни мерки и ограничения.

Трудови правоотношения

Законът регулира основните проблеми и мерки, относими към трудовите правоотношения:

 1. Надомна работа и работа от разстояние 

Работодателят, в зависимост от характера на работата и възможността за работа от разстояние или надомно, може да възлага на работниците или служителите без тяхно съгласие да извършват временно надомна работа и/или работа от разстояние. В този случай се изменя само мястото на работа, без да се променят другите условия по трудовия договор.

 1. Преустановяване на работа

Работодателят или държавен орган може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение. Когато при обявено извънредно положение работата на предприятието или на част от него е преустановена със заповед на държавен орган, работодателят е длъжен да не допуска работниците или служителите до работните им места за периода, определен в заповедта. Работодателите трябва да заплащат 100% от брутното възнаграждение на служителите през периода на преустановяване на работа, независимо от причината за преустановяването (решение на работодателя или на публичен орган).

 1. Задължение за предоставяне на отпуск

Когато поради обявено извънредно положение със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж. 

Работодателите са задължени да разрешат използването на платен отпуск по искане на определени категории служители, като бременни служители, самотни родители, служители под 18 години и т.н. Работодателите могат да предоставят едностранно на служителите до половината от годишния им платен отпуск, без тяхното съгласие. 

 1. Намалено работно време 

Работодателите могат да въведат намалено работно време за целия период на Извънредното положение (за работници на пълен работен ден).

 1. Държавна помощ за работодателите 

За срок не по-дълъг от три месеца, Националният осигурителен институт може да превежда на работодателя 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. на определени служители съгласно критерии, които ще бъдат определени от правителството.

Съгласно Заповед № РД -01-124 от 13 март 2020г. на Министъра на здравеопазването, всички работодатели следва да въведат дистанционна форма на работа за служителите си, ако е възможно. Когато това е невъзможно, те трябва да гарантират въвеждането на засилени мерки за борба с епидемията, включително филтър, дезинфекция и редовно проветряване на помещенията, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускане на служители или посетители, които имат симптоми на остри заразни заболявания. 

Отражение върху някои процесуални въпроси

До преустановяване на извънредното положение, спират да текат:

 1. процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по наказателни производства, по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда;
 2. давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания;
 3. сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 4. сроковете по глава пета, раздел I и III, глава осма, раздел V, глава десета и глава дванадесета, раздел I, II и IV от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с изключение на срока по чл. 38, ал. 1, т. 2 от същия закон;
 5. сроковете по чл. 175в, ал. 1 – 3 от Закона за съдебната власт, с изключение на срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 от същия закон.

Удължават се с един месец от отмяната на извънредното положение:

 1. сроковете, определени в закон, извън тези по чл. 3, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти;
 2. действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение. 

Спират се всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители. След отмяна на извънредното положение публичните продани и въводите във владение се насрочват наново, като не се дължат нови такси и разноски.

Не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.

Ограничават се нотариалните производства до неотложни такива при спазване на здравно-хигиенните изисквания. Нотариалната камара осигурява дежурни нотариуси при съотношение най-малко един нотариус на 50 000 жители за съответния район.

До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи. 

Данъчни и счетоводни въпроси

Законът предвижда удължаване на определени срокове, свързани с данъчни и счетоводни задължения, а именно: 

 • Срокът за представяне на годишните финансови отчети на дружествата е удължен до 30 септември 2020 г. Годишните финансови отчети могат да се подписват и само с електронен подпис. Ако всички подписи на годишния финансов отчет и одиторския доклад са електронни подписи, професионален печат на регистрирания одитор не се изисква. В този случай се посочва регистрационният номер на одитора;
 • Срокът за подаване на годишната данъчна декларация за 2019 г. за физически лица, както и за плащане на дължимия данък съгласно годишната данъчна декларация се удължава до 30 юни 2020 г. Отстъпката по Закона за данъците върху доходите на физическите лица може да се използва, ако декларация се подаде и данъкът се плати до 31 май 2020 г.;
 • През 2020 г. авансовите плащания съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане се извършват при условията и по реда на този закон, но като се вземат предвид следните подробности:

1. когато до влизането в сила на този закон е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното; при необходимост лицата могат да подадат коригираща декларация по реда на чл. 88 от Закона за корпоративното подоходно облагане;

2. когато до 15 април 2020 г. е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното;

3. когато до 15 април 2020 г. не е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се декларират с образеца на годишната данъчна декларация до 15 април 2020 г., като се попълва само тази част от нея, касаеща декларирането на авансови вноски за текущата година.

 • Давностните срокове за всички публични задължения спират да текат до края на Извънредното положение. Принудителното изпълнение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се спира; извършените до спирането действия запазват силата си; след спирането публичният изпълнител не може да извършва нови изпълнителни действия, но може да извършва действия по обезпечаване на вземането, както и разпределение на суми, постъпили по изпълнителното дело; изпълнителното производство се възобновява след изтичането на срока, за който е обявено извънредното положение.
 • Не се образуват нови изпълнителни производства по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Карантина и здравни грижи и антиепидемични мерки

Законът прави няколко изменения в Закона за здравето, а именно:

 • Когато съществува заплаха за здравето на гражданите, министърът на здравеопазването може да разпореди задължителна изолация на болни, на заразоносители, на контактни лица и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави. Изолация и лечение може да се осъществява в домашни условия след преценка на съществуващия епидемичен риск от лекуващия лекар или след консултация с епидемиолог или специалист по инфекциозни болести;
 • Принудителната изолация и лечение се извършват със заповед на ръководителя на съответното лечебно заведение по предложение на лекуващия лекар или лекаря, който е насочил пациента за хоспитализация. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и обжалването не спира изпълнението.
 • Министърът на здравеопазването може да въведе антиепидемични мерки в страната или в определен регион. Мерките могат също така да включват временно ограничаване на движението в рамките на страната, както и временно спиране или ограничаване на експлоатацията или режима на експлоатация на обществени сгради и / или други обекти или услуги, предоставяни на гражданите по време на Извънредната ситуация. В случай на въвеждане на антиепидемични мерки всички контактни лица на пациенти със заразни заболявания не могат да откажат да им бъдат направени тестове, за да се установи дали те са носители на инфекциозно заболяване.
 • В случай на нарушение или неизпълнение на антиепидемичните мерки, въведени с акт на министъра на здравеопазването или директора на регионална здравна инспекция, глобата е 5000 лева. В случай, че нарушението е извършено от юридическо лице, се налага санкция в размер на 15 000 лева.
 • Данните, съхранявани от доставчиците на електронни съобщения (телекомуникационните компании), могат също така да бъдат предоставени на компетентните органи за целите по прилагане на мерките за здравеопазване и антиепидемичните мерки.

От обявяването на Извънредно положение Министерство на здравеопазването на България издаде няколко заповеди, ограничаващи свободното движение на хора и стоки. Основните мерки, предвидени в посочените заповеди, които могат да засегнат търговската дейност на дружествата, са следните:

 1. Всички работодатели са инструктирани да прехвърлят служителите в режим на дистанционна работа, когато това е възможно. Когато не е възможно, те трябва да гарантират въвеждането на засилени мерки за борба с епидемията, включително филтри, дезинфекция и редовно проветряване на помещенията, инструкции за лична хигиена на персонала и не трябва да допускат служители или посетители, които имат симптоми на остри заразни заболявания
 2. Контролно-изходни пунктове се установяват на входните и изходните пунктове на всеки от 27-те областни центъра на България (включително София). Пътуването през контролно-пропускателните пунктове е разрешено само по спешни причини, свързани с работа в съответното населено място, здравословни причини на пътника или близки роднини или за връщане до мястото на настоящо или постоянно пребиваване. Причините за пътуване трябва да се доказват с документ: служебна бележка, издадена от работодателя, служебен документ – карта, медицински документ, документ за самоличност.
 1. Градът и голям ски курорт Банско е изцяло под карантина от 17 март 2020 г. Забранено е всяко влизане или излизане на лица, намиращи се в Банско. Всички лица, намиращи се в града, са под карантина за 14 дни и не могат да напускат домовете си, освен за да си набавят храна или лекарствени продукти, или да ползват услугите на банки, застрахователи или бензиностанции или да потърсят медицинска помощ. Налице са изключения, които се отнасят за медицински служители, служители на полицията и пожарната и други служители от първа необходимост. Прилагат се широки ограничения за търговските дейности.
 1. Чужди граждани, пристигащи от Китай, Иран, Бангладеш, Индия, Малдивите, Непал, Шри Ланка, Испания, Италия, Южна Корея, Северна Корея, Франция, Германия, Холандия, Швейцария и Обединеното кралство, не могат да влизат в България. Българските граждани, чуждестранните граждани с постоянно или временно пребиваване в България, както и членовете на техните семейства, влизащи в страната от горепосочените страни, се поставят задължително под карантина за 14 дни. Граждани на ЕС и граждани на държави-членки на Шенген и членове на тяхното семейство, пристигащи от горепосочените високорискови страни, могат да влизат в България само с цел транзит към страната си на пребиваване.
 1. Влизането на чужди граждани извън ЕС и Шенген в България е забранено до 17 април 2020 г., но има изключения от това правило за:
 • Здравни специалисти, здравни изследователи и специалисти по грижата за възрастни хора.
 • Транспортен персонал, ангажиран с превоз на товари, екипажи на въздухоплавателни средства, извършващи търговски въздушен превоз и друг транспортен персонал при необходимост.
 • Дипломати, служители на международни организации, военнослужещи и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения.
 • Лица, пътуващи по хуманитарни причини.
 • Граждани на ЕС и граждани на държави-членки на Шенген и членове на техните семейства.
 • Граждани на трети страни, които имат разрешение за дългосрочно пребиваване в държава-членка на ЕС с цел транзит през България до страната им на пребиваване или установяване.
 • Гражданите на Турция и Република Северна Македония и членовете на техните семейства имат право да влизат в България с цел транзит до страната им на пребиваване.
 1. Българските граждани – шофьори на камиони, пристигащи от Китай, Иран, Бангладеш, Индия, Малдивите, Непал, Шри Ланка, Испания, Италия, Корея, Великобритания, Франция, Германия, Холандия и Швейцария, са предмет на специални карантинни изисквания, както следва:

Шофьорите на камиони, които не планират ново заминаване през следващите няколко дни (до 14 дни), трябва да останат под карантина вкъщи в продължение на 14 дни (следвайки общото правило за карантина).

Шофьорите на камиони, които планират ново заминаване през следващите няколко дни (до 14 дни), трябва да останат под карантина за периода до следващото си заминаване (но не за пълния период от 14 дни). През този период шофьорите на камиони имат право да товарят и разтоварват стоки, да карат камиона и да напускат страната с цел извършване на международен превоз.

 1. Времето за преминаване през страната на български граждани-шофьори на камиони не може да надвишава 24 часа.
 1. Небългарски граждани – шофьори на камиони, които са граждани на или пристигат от Китай, Бангладеш, Индия, Малдивите, Непал, Шри Ланка, Испания, Италия, Южна Корея, Северна Корея, Франция, Германия, Холандия, Швейцария или Обединеното кралство могат да влизат в страната, за да доставят натоварените стоки и след това трябва да напуснат незабавно България (времето, прекарано в България, не може да надвишава 24 часа).
 1. Камионите, които пристигат от Иран или имат ирански регистрационни табели, нямат право да влизат в страната като цяло, включително за транзитни цели.
 1. На българските граници се създават временни звена за здравен контрол.

Приложение на клаузите за форс мажор в търговските договори, с оглед Извънредното положение 

Следва да се има предвид следното по отношение на сключените търговски договори, уредени от българското законодателство: 

Разпространението на COVID-19 може да бъде квалифицирано като непреодолима сила (force majeure).

Последиците от такава непреодолима сила могат да се различават, като например: липса на суровини и други материали, необходими за производството на стоки поради ограничения, наложени върху вноса и износа в определени географски региони, забавяне на доставките на стоки поради затворени граници, затваряне на търговските центрове, обществени ресторанти и др., което може да доведе до нарушаване на сключени договори като нарушаване на условията за доставки, плащане на наеми и др.

В такива случаи страните по валиден търговски договор, уреден от българското законодателство, обикновено не носят отговорност за цялостно или частично неизпълнение на задълженията си, когато това неизпълнение се дължи на непреодолима сила. 

Съгласно Търговския закон на България, длъжникът по търговски договор не може да бъде отговорен за такова неизпълнение, причинено от непреодолима сила. Когато длъжникът вече е бил в неизпълнение, той не може да се позове на непреодолима сила. Форсмажор е непредвидено или неизбежно събитие от извънредно естество, настъпило след сключването на договора.

При такива сценарии изпълнението на сключените договори се преустановява и се забавя за времето на събитието, квалифицирано като непреодолима сила. Тези общи правила са приложими, ако страната, която се е позовала на непреодолима сила, уведоми писмено другата страна, за да се освободи от евентуален иск за обезщетение за настъпили вреди, за плащане на неустойки, лихва и др. Другата страна по договора трябва да бъде уведомена в подходящ срок за непреодолимата сила и възможните последици за тази страна по отношение на изпълнението на договора.

В тази връзка, ако поради форсмажорни обстоятелства, свързани с COVID-19, дадено дружество не може да изпълни определени задължения към своите съконтрагенти, незабавно писмено уведомява своите партньори за съществуването и съответно приложимостта на непреодолимата сила и предприема необходимите стъпки за получаване на удостоверение за наличие на непреодолима сила, ако е необходимо.

Ако продължителността на непреодолимата сила е такава, че кредиторът вече няма интерес от изпълнението, той / тя има право да прекрати договора. Същото право има и длъжникът.

Страните по търговски договори могат също така да постигнат взаимно споразумение за спиране действието на последния за определен период от време, един, два или повече месеца, без да плащат неустойки и обезщетения за вреди

Забележка

Този преглед на мерките за справяне с извънредните ситуации отразява ситуацията в закона и практиката към момента написването му. Той не е предназначен да бъде изчерпателен и не трябва да се използва като заместител на конкретни професионални съвети, които трябва да се потърсят преди да бъде направена дадена инвестиция или да бъдат предприети други действия.

 1. Моля вижте в раздела с издадените до момента заповеди на Министъра на здравеопазването 
2.  Разпространението на COVID-19 може да принуди компаниите да поискат от Българската търговско-промишлена палата да издаде удостоверения за непреодолима сила, които да бъдат представени на партньорите им (в случай на несъгласие), за да бъдат освободени от отговорност за забавяне на изпълнението на сключени търговски договори, т.е. плащане на наеми, дистрибуция на стоки и др. В тази връзка БТПП има право да изисква от съответните органи копия на всички документи, налагащи различни ограничения.