Home » Kлиенти

Kлиенти

Нашите клиенти

Нашите клиенти са привлечени от различни страни и сектори, като предимно участват в инвестиране или упражняване на бизнес.
По принцип ние не идентифицираме нашите клиенти по име, но може да публикуваме определена сделка или извадки от съдебен спор, в случаите когато съответните ни клиенти са дали съгласие за това. Подробности за такива сделки или извадки от съдебни спорове могат да бъдат намерени в раздела от тази страницата, който представя новини за нашата практика.
Много от нашите международни клиенти са други правни кантори, за които ние действаме като местни агенти. Те включват различни кантори от Лондонското сити, други международни кантори, както и фирми, разположени в Скандинавия, Германия, Франция, Холандия, Белгия, Испания, Италия и от други места в Европа.
Нашите презокеански клиенти са разположени в Северна Америка, Южна Африка и Азия – района на Тихия океан.
Мултинационалните компании, без значение дали имат или нямат местни офиси, са важна част от нашите клиенти. Клиентите ни действат активно в сферите, свързани с производството на бира и напитки, FMCG, храни, информационни технологии, фармацевтика, транспорт и суровини.
Търговските банки, които са наши клиенти, включват банки от Обединеното кралство, Германия, Скандинавските страни и Франция. Обслужваме и инвестиционни банки.
В сферата на транспорта ние обслужваме международни параходни линии, разположени в Скандинавието и в Германия, въздушен транспорт, международна куриерска и логистична компания и международна компания, специализирана в превози на особени товари.
Нашите инструкции от застрахователните компании, международни и местни, често са свързани с изплащане на застрахователно обезщетение за покриване на загуби, произтичащи от сухопътен и морски превоз.
Ние обслужваме множество инвестиционни фондове, свързани с промишлеността и инвестиране в имоти.
Също така обслужваме малки и средни предприятия и лица. Имущество и недвижими имоти е друга част от нашата работа, посветена на обслужването на клиенти. Такива клиенти включват както лица с крупни чисти капитали и групи от инвеститори, закупуващи недвижими имоти за застрояване или за чисто инвестиционни цели, така и лица, търсещи реституция или изплащане на обезщетение за имущество, изгубено при различните режими преди 1990 г.
Въпреки, че клиентите ни извън Румъния и България съставляват значителна част от нашата дейност, ние представляваме и румънски и български клиенти, особено във връзка с трансгранична дейност. Нашите клиенти намират нашата международна визия и компетентност особено полезни, особено когато преговаряме с чужди бизнес партньори и когато се занимаваме със спорове, попадащи под чужда юрисдикция.
Също така, обслужваме клиенти от публичния сектор, включително дипломатически мисии.