Home » Услуги » Сливане, придобиване и прехвърляне, включително приватизация

Сливане, придобиване и прехвърляне, включително приватизация

Сливане, придобиване и прехвърляне, включително приватизация

Можем да Ви помогнем с:
• организация на търговите и селективните процедури;
• извършване на правен анализ;
• създаване и управление на помешение за достъп до информация (data rooms);
• частно дялово участие (извънпазарно) и сделки със задължения;
• приватизация;
• продажба на активи и бизнес, включително преговаряне и изготвяне на Главни договори, регламентиращи структурирано придобиване или прехвърляне на различни активи на различни етапи;
• сделки на капиталовия пазар, включително предоставяне на консултации по приложението на правната уредба на търговия с вътрешна информация и други регулативни въпроси, свързани с капиталовите пазари;