corona-economy

Other Blog Topics

Kакви ще са критериите и при какви условия ще се изпълнява постановление № 55 от 30.03.2020 г. на министерски съвет

Във връзка с разрастващата се световна пандемия от вируса COVID-19 и като част от социално-икономическите мерки, предприети с цел противодействие, на 30 март 2020г., в извънредно заседание на Министерски съвет, бе прието Постановление за определяне на реда и условията за изплащане на компенсации в подкрепа на работодателите, с цел, доколкото е възможно за бизнеса, запазване на заетостта на работниците и служителите по време на обявеното на 13 март 2020г. с решение на Народното събрание извънредно положение. От 31 март 2020г. Агенция по заетостта открива процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по реда на чл.1, ал.1 от Постановление №55/30.03.2020г. В съответствие с приетата схема работодателя ще може да се възползва от помощ от страна на държавата в размер на 60% от размера на осигурителния доход на дадени работник / служител за месец януари 2020 г. и дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя. 

Финансовите компенсации по-горе ще се изплащат за целия период или за част от периода на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, но за не повече от три месеца.  Определено бе и че размерът на компенсациите ще бъде 60 на сто от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. за всеки работник или служител, чиято заетост ще бъде запазена за допълнителен период, равен на  периода, за който се изплащат компенсациите. 

В случаите на установено непълно работно време компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно. 

Постановлението определя начина, по който се изчислява осигурителният доход за месец януари 2020 г., като работодателят следва да изплати пълния размер на трудовото възнаграждение за съответния месец, както и дължимите осигурителни вноски. 

Определени са и критериите, на които трябва да отговарят работодателите, а именно: 

1. Работодателят да е преустановил работата на предприятието въз основа на заповед на държавен орган – за цялото предприетие, за част от него, за целия или за част от периода на извънредното положение; 

2. Работодателят да е преустановил работата на предприятието или да е установил непълно работно време въз основа на своя заповед, и

3. И в двете хипотези работодателят трябва да удостовери намаление на приходите с 20%:

– за лицата, учредени преди 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година;

– за лицата, учредени след 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г.

Спад в приходите не трябва да се доказва от лица, извършващи дейност в някоя от икономическите дейности, изброени в Приложението към чл. 2, ал. 1, т. 2 от Постановлението (напр. пътнически сухопътен и въздушен транспорт, хотелиерство и др.).

Трудовите договори  на служителите, за които се иска изплащане на компенсации, трябва да са сключени преди 13 март 2020г., като компенсации няма да се изплащат за рабоници и служители, които използват болничен, майчинство или отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и тези, които са назначени по програми и проекти финансирани от Европейски съюз и инвестиционни фондове. Към тези изисквания са добавени и допълнителни, като изискването към работодателя той да няма задължения за данъци и да е внесъл задължителните осигурителни вноски по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината, дружеството да не е обявено в несъстоятелност или да не се намира в производство по несъстоятелност или ликвидация. 

Работодателите са задължени да не прекратяват трудовите договори на работниците и служителите на основание чл.328, ал.1, т.1,2,3 или 4 от КТ през периода, за който те ще се възползват от държавната подкрепа. Също така работодателят  трябва да няма установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение на разпоредби от  Кодекса на труда или от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаване на заповедта за преустановяване на работа.

Могат да кандидатстват работодатели от всички сектори от Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), с изключение на секторите А, К, О, Р, Q, T и U.

Ако условията, изброени по-горе, са налице следва да се попълни съответното заявление, в зависимост от хипотезата – намаляване на работното време или преустановяване на работа. Възможно е да се подадат и двата вида заявления едновременно, ако има както служители с установено непълно работно време, така и такива чиято дейност е преустановена.

Към заявлението се прилагат:

  1. Заповедта за преустановяване на работа / намаляване на работното време, заверена с „Вярно с оригинала“;
  2. Списък на служителите, за които се иска заплащане на компенсации, т.е. тези, чието работно време е намалено или чиято работа е преустановена. Формуляр на такъв списък е публикуван на интернет страницата на Агенция по заетостта.
  3. Документи, доказващи спад в приходите от продажби. Трябва да се докаже спад с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, както бе подробно обяснено по-горе (с изключение на лицата, извършващи дейности, посочени в Приложението към чл. 2, ал. 1, т. 2 от Постановлението). Т.е. ако например дружеството е учредено преди март 2019г. и заявлението се подаде май месец 2020г., трябва да се подадат документи, показващи оборота за април месец 2019г. и април месец 2020г. и трябва да е налице спад с над 20%.

Заявлението може да се подаде по електронен път чрез електронен подпис или по поща с обратна разписка, и само ако тези две опции са невъзможни на хартиен носител в съответната дирекция на „Бюро по труда“. Комисия, определена със заповед на директора на Дирекция „Бюро по труда“ разглежда по реда на получаване на документите от работодателите в срок до 7 работни дни от подаването им. До 2 дена от решението по заявлението заявителят трябва да бъде уведомен за решението по него по начина, по който е подадено то (електронно или по поща). В случай, че заявлението бъде прието, Агенция по заетостта изпраща информация към НОИ за изплащане на компенсациите.

В случай на възстановяване на работа на даден служител през периода на изплащане на компенсациите, работодателят уведомява чрез дирекция „Бюро по труда“ писмено (по електронен път, подписано с КЕП, по пощата или на хартиен носител) Агенцията по заетостта в срок от 3 работни дни от датата на издаване на заповедта за възстановяване на работа.

Съгласно последната промяна в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, „Националният осигурителен институт превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. и дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя“ (преди тази промяна се изплащаше осигурителния доход, но не и осигурителните вноски).

 Работодател, получил финансиране по реда на това постановление, който не изпълни задълженията си или декларира неверни данни трябва да възстанови изплатените компенсации на бюджета на държавното обществено осигуряване.

Следва да се отбележи, че Постановлението влиза в сила със задна дата от 13 март 2020 г.

За повече информация и оказване на помощ при попълването на документите свързани с кандидатстването за финансиране от държавата към работодателите, сързано с приетите мерки в извънредното положение, или разясняване на предприетите мерки, не се колебайте да ни потърсите или да ни пишете на e-mail: sofia@mcgregorlegal.eu